Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden Seth Verhuur.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden,
diensten en (overige) (rechts)handelingen uitgaande van onderneming Seth Verhuur dan w
gesloten tussen Seth Verhuur, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24458290, hierna ook te noemen ‘verhuurder’ en derden, hierna ook te
noemen ‘huurder’. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de huurder wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet
rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn. Seth
Verhuur betrekt zich over de verhuur van de volgende goederen: Steigers hoogwerkers bouwdrogers. En overige
bouwmaterialen.

ARTIKEL 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen zijdens verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Bezichtiging van een verhuurlocatie of wijziging van het concept kunnen noodzakelijkerwijs
wijzigingen met zich brengen, ook in een reeds gesloten overeenkomst. Een overeenkomst en/of
wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging
van de verhuurder. Geen overeenkomst komt tot stand indien sprake is van aantoonbare fouten in
de aanbiedingen en/of bevestigingen van verhuurder. Overeenkomsten gesloten door
vertegenwoordigers van verhuurder of andere voor verhuurder optredende tussenpersonen zijn voor
verhuurder niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verhuurder.
Huurder zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien
hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen drie werkdagen na dagtekening daarvan bij de
verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere huurders zijn alle
huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de gezamenlijke huurders. Verhuurder
is bevoegd van personen die van hem willen huren te verlangen dat zij zich legitimeren middels een
geldig en gangbaar legitimatiebewijs. En een poststuk niet ouder als 1 maand en kvk gegevens.
Indien de aanbieding is gebaseerd op de door huurder verstrekte gegevens mag de verhuurder van
de juistheid daarvan uitgaan.
Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en
normale werkuren. Verhuurder is gerechtigd een redelijke aanbetaling te verlangen alsook een
zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
Overeengekomen termijn gelden als fatale termijnen. Indien een huurder een termijn niet nakomt, is
daarmee sprake van verzuim.

ARTIKEL 2. PRIJZEN
Tenzij anders vermeld gelden de in offerte vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief kosten,
waaronder energie-, op- en afbouw-, transport-, verzekeringskosten en andere kosten.
samenhangende met de uitvoering van de overeenkomst, anders dan de daadwerkelijke
verhuurprijzen. Een stijging van de kosten voor verhuurder welke optreedt na het sluiten van de
overeenkomst – bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van
aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing – mag verhuurder
aan huurder doorberekenen. Alle door verhuurder aangegeven prijzen zijn gebaseerd op contante
betaling bij aflevering of betaling vóór levering. De prijzen van de verhuurder zijn gebaseerd op
standaarduitvoeringen in standaardsituaties (‘brengen en halen’) en verhuurder gaat ervan uit dat
steigers bouwdrogers bouwmaterialen en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie (opgeslagen) kunnen blijven.
Als blijkt van afwijkingen, heeft verhuurder het recht eventuele meerkosten aan huurder in rekening
te brengen.
ARTIKEL 3. BETALING
De overeengekomen huurprijs dient door particulier huurder aan verhuurder voor aanvang te worden voldaan inclusief borg.
Zakelijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Twisten ten
aanzien van facturen en/of enige reclamatie dienen binnen 8 dagen door huurder aan verhuurder
schriftelijk of per mail info@sethverhuur.nl kenbaar te worden gemaakt. Huurder is verplicht op eerste verzoek of
sommatie van de verhuurder zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de

Algemene voorwaarden Seth verhuur Zirkoon 104 3316KD Dordrecht
overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze
sommatie of wanneer een huurder in verzuim is met tijdige en/of gehele betaling van eerder
verzonden factu(u)r(en) is verhuurder bevoegd leveringen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van verhuurder op
schadevergoeding en zonder dat daardoor huurder enig recht op schadevergoeding toekomt. Indien
of voor zover verhuurder ten behoeve van huurders speciale aanbiedingen doet en/of onder welke
vorm of benaming ook kortings- en/of bonusregelingen tot stand brengt of hanteert zullen die
aanbiedingen en/of regelingen slechts van toepassing zijn op die huurders die steeds hebben voldaan
en voldoen aan hun verplichtingen.
Alle gedurende de overeengekomen huurperiode te vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar in
geval van: surséance van betaling of faillissement van huurder, beslaglegging ten laste van of onder
de huurder, besluit van huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens
onderneming en/of indien de huurder twee of meer maal een factuur van verhuurder niet volledig of
niet tijdig heeft voldaan. Indien verhuurder zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd
daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat huurder aan al zijn verplichtingen
heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is huurder over het openstaande factuurbedrag
een rentevergoeding verschuldigd van 1,25 procent per maand of gedeelte van een maand. Indien
verhuurder zelf en/of door een derde buitengerechtelijke incassowerkzaamheden (laat)
uitvoer(t)(en), wordt aan huurder buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht als volgt:
 Bij een hoofdsom (exclusief verschuldigde rente) van maximaal € 2500,- geldt een vergoeding van
15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-;
 Over de volgende € 2500,- geldt een vergoeding van 10%;
 Over de volgende € 5000,- geldt een vergoeding van 5%;
 Over de volgende € 190.000,- geldt een vergoeding van 1%;
 Over het meerdere geldt een vergoeding van 0,5%, met een maximum van € 6775,-.
Voorts is de huurder gehouden de kosten van eventueel door verhuurder opgestarte gerechtelijke
procedures integraal te voldoen, onder welke kosten vallen de in dat verband gemaakte volledige
advocaat- en deurwaarderskosten en alle overige met de procedure(s) gemoeide kosten. Het
voorgaande in afwijking van door rechters in het algemeen gehanteerde forfaitaire
kostenveroordelingssysteem.
ARTIKEL 4. WAARBORGSOM
Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van een
waarborgsom te vorderen. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de verhuring of in
verband met het gehuurde van huurder opeisbaar heeft te vorderen met de ontvangen
waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan naar keuze van verhuurder ook gedurende de
looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat
huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom
verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht
nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van huurder te vorderen heeft
of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder een
overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding en
zonder dat daarmee enig recht op schadevergoeding ontstaat aan de zijde van huurder.

ARTIKEL 5. HUURDAGEN EN TERMIJNEN
Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon- en feestdagen. Indien volgens de schriftelijk door
Seth Verhuur verstrekte informatie huur voor een halve dag mogelijk is, geldt dit uitsluitend van
8 tot 12 of van 13 tot 17 uur. De huurprijs voor een dag geldt voor 8 uren, voor een weekend 16 uren
of 2 dagen (weekend is vanaf vrijdag 16 uur tot uiterlijk maandag 9 uur) en voor een week 40 uren.
Voor een huurperiode van een dag mag een huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de
volgende dag een werkdag is. In elk ander geval eindigt de huur op dezelfde dag. De huurperiode
omvat mede de benodigde tijd voor montage- en demontagewerkzaamheden.
Steiger en bouwdrogers worden altijd voor minimaal een weekprijs verhuurd.

Algemene voorwaarden Seth verhuur Zirkoon 104 3316KD Dordrecht
ARTIKEL 6. AFLEVERINGSLOCATIE
Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder staat ervoor in dat het
gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder kans op beschadiging of kans op schade aan
andermans zaken, het gehuurde en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.
Huurder is verplicht verhuurder in te lichten over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en
andere werken op, in of boven de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst
dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn. Steiger worden altijd naast de auto gelost daar dient het ook weer aangeboden te
worden. Indien dit niet het geval is zullen er meerkosten worden gerekend. Verhuurder bouwt steigers binnen 15 meter van de
auto op zijn het meer meters zullen er extra kosten worden gerekend. Doorloop van materialen is nooit door een woning.
Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een
andere locatie aanwijst indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig
en/of niet zonder risico op schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze
bevoegdheid kan huurder zich niet jegens verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de
dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen,
het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is.
Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de
grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening
van huurder. Huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik en
water aan- en afvoer en verbruik. De prijzen van verhuurder zijn gebaseerd op het feit dat gehuurde
zaken op goed bereikbare plaatsen kunnen worden afgeleverd. De kosten van stagnatie van
werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder is bevoegd extra te
maken kosten in verband met het afleveren en terughalen aan huurder in rekening te brengen. Ook wachturen worden
doorbrekend a € 65,– per stuk ex btw. Als er
naar het oordeel van verhuurder sprake is van onveilige of onwerkbare omstandigheden is
verhuurder gerechtigd de montagewerkzaamheden op te schorten of te staken, zonder dat huurder
in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Transport geschiedt tegen de door verhuurder vastgestelde tarieven. Verhuurder houdt zich het
recht voor zaken in delen af te laden of te lossen. Transportmiddelen van de verhuurder (of derden)
kunnen, indien gewenst door verhuurder, te allen tijde bij opdrachtgever worden gestald gedurende
dat de gehuurde zaken zich bij de huurder bevinden. Verhuurder verplicht zich niet tot op- en afladen
van transportmiddelen alsmede uitstallen of uitventen van zaken bij de huurder, tenzij anders
overeengekomen. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
verhuurder gehuurde zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander adres als omschreven
in de overeenkomst.

ARTIKEL 7. TOESTEMMING VAN DERDEN
Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van derden en/of (bouw-)vergunning nodig is
dan wel krachtens (overheids)wet- en/of regelgeving regels worden gesteld aan de plaatsing en/of de
levering van het gehuurde, draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging en/of de voldoening
daarvan/aan. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en vergunningen komt geheel voor
risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden
van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van huurder, ook indien
dergelijke vergoedingen als voorschot door verhuurder zijn voldaan.
ARTIKEL 8. VERHUUR VOOR BEPAALDE TIJD
Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien huurder niet
onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en
algehele beschikking van verhuurder stelt en/of verhuurder de gelegenheid geeft het gehuurde terug
te halen of te doen halen verbeurt huurder aan verhuurder per dag een boete gelijk aan de dagelijkse
huursom (waar nodig naar rato te bepalen), onverminderd het recht van verhuurder volledige
schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9. CONTROLE BIJ ONTVANGST EN TERUGGAVE
Huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren
en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien huurder niet onmiddellijk
voor ingebruikname aan verhuurder enige reclame uit, wordt de gehuurde zaak of worden de
gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd. Bij teruggave of terugname van het gehuurde
geldt dezelfde controleverplichting voor de verhuurder. Reclames dienen onmiddellijk persoonlijk of

Algemene voorwaarden Seth verhuur Zirkoon 104 3316KD Dordrecht
telefonisch en in ieder geval schriftelijk te worden gedaan.

ARTIKEL 10. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan
een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins aan één of meer derden in gebruik geven
en/of het gehuurde gebruiken op andere wijze en/of voor een ander doel dan overeengekomen is.
Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens
eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken. Huurder zal aan het gehuurde
geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het
gehuurde is niet toegestaan. Het – tijdelijk en/of zelf – aanbrengen van enige wijziging aan het
gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van
dergelijke – tijdelijke – wijzigingen is verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal elke aanspraak van
derden vanwege (gebruik van) het gehuurde afwijzen en vrijwaart verhuurder dienaangaande.
Huurder dient verhuurder onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen. Huurder
dient verhuurder onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken
die aan de huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere
omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van verhuurder zouden kunnen aantasten.
Huurder dient in een voorkomend geval de beslag leggende partij over de verhuring in te lichten en
deze te informeren omtrent de naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- van
verhuurder.
Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de
huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is
huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies
van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen.
Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan
huurder gebruik maakt, en elke daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade (daaronder begrepen
huurderving) komt voor rekening van de huurder.
Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde
en/of voor het plegen van onderhoud. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste
energiemiddelen (stroom, brandstof enz.).

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER
Verhuurder zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughalen nakomen.
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is tot
tijdige levering, bezorging en/of terughalen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ten
gevolge van een verhuring direct of indirect aan personen of zaken ontstaat. Huurder zal verhuurder
terzake alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien een huurder voor enige werkzaamheid, zoals
laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of van een personeelslid
van verhuurder, wordt geacht dat zodanig personeel(slid) op dat moment in ondergeschiktheid aan
of onder verantwoordelijkheid van huurder werkzaam is en dat huurder – ook ten opzichte van
verhuurder – op dat moment aansprakelijk is voor handelen van dat personeel(slid).
Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit welke huurder op verhuurder wenst te
verhalen, en naar de mening van huurder verband houdt met de met verhuurder gesloten
overeenkomst dan wel enig handelen of nalaten van de verhuurder, tenzij sprake is van opzet of aan
opzet grenzende roekeloosheid van verhuurder.
In geen geval is verhuurder aansprakelijk voor: indirecte en/of gevolgschade; immateriële schade en
schade welke hoger ligt dan tweemaal het bedrag (excl. kosten en BTW) gelijk aan de
contractswaarde.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade wegens lekkage ten gevolge van regen, storm, hagel
of andere weers- of van buiten komende omstandigheden. Huurder vrijwaart verhuurder in alle
gevallen van aansprakelijkheid voor schade welke derden vanwege handelen of nalaten van
verhuurder op verhuurder wenst te verhalen.

ARTIKEL 12. ANNULERING
Een met verhuurder aangegane huurovereenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder
en met schriftelijke instemming van verhuurder en tegen betaling van annuleringskosten worden
geannuleerd. Deze kosten bedragen:

Algemene voorwaarden Seth verhuur Zirkoon 104 3316KD Dordrecht
40% van de huurprijs bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode.
50% van de huurprijs bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode,
60% van de huurprijs bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode.
70% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode.
80% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode.

ARTIKEL 13. ONTBINDING/OPZEGGING
Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst – voorzover niet anders bepaald – met
onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, indien huurder één of meer verplichtingen jegens verhuurder niet of niet
naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.
Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer
huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer op
huurder de WSNP-regeling van toepassing wordt verklaard of wanneer huurder besluit tot gehele of
gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
ARTIKEL 14. RISICO VAN HET GEHUURDE
Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde door huurder afgehaald is, dan wel door
verhuurder op locatie aangevoerd is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door
verhuurder het gehele risico van en de verantwoordelijkheid voor het gehuurde. Huurder is verplicht
het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies,
diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc. Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde
onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot
reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het gehuurde mag slechts door of vanwege
verhuurder plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van huurder een gebrek vertoont of
is beschadigd zal verhuurder indien dit nodig en mogelijk is het gehuurde terugnemen en voor een
vervangend gehuurde zorgdragen. Indien er geen vervangend gehuurde beschikbaar is, zal huurder
voor dat geval het recht hebben de overeenkomst te beëindigen,
Verhuurder is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het gehuurde al
dan niet gedeeltelijk door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven, heeft verhuurder het
recht de vervangingswaarde van huurder te vorderen. Als het gehuurde een gebrek vertoont of
beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder, wegens bijvoorbeeld
onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige
andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurder gerechtigd de kosten van het herstel of de
reparatie aan huurder te berekenen.
Huurder is zelf aansprakelijk voor eventuele boetes (bekeuringen e.d.) opgelegd ten tijde van gebruik
door huurder zelf of door één of meer van door hem aangewezen personen van door verhuurder ter
beschikking gestelde transportmiddelen dan wel welke zaken dan ook. Het complete bedrag van de
beschikking zal worden doorberekend aan de huurder, verhoogd met 5% administratiekosten.
Seth verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld door ongevallen of schades door het gehuurde materieel.

ARTIKEL 15. EINDE VAN DE HUUR EN TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel
gereinigd en onbeschadigd op de plaats waar het beschikbaar is gesteld ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld.
Op de plaats waar het is aangeboden Indien blijkt dat
het gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is verhuurder
gerechtigd de huurder de kosten van herstel of reiniging in rekening te brengen. Indien huurder niet
in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te leveren, althans het gehuurde niet aan verhuurder
teruglevert, is verhuurder gerechtigd van huurder de vervangingswaarde van het gehuurde te
vorderen.
U dient er voor te zorgen dat tijdens de demontage van de steiger iemand aanwezig is om de ankergaatjes te repareren.
Tegen meerprijs kunnen wij dat verzorgen. Wij geven geen garantie op de werkzaamheden en kleurverschil.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Onverminderd het recht van verhuurder een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde

Algemene voorwaarden Seth verhuur Zirkoon 104 3316KD Dordrecht
rechter, is bij uitsluiting van enig andere relatief bevoegde rechter bevoegd de rechtbank Dordrecht